STATUT

STATUT i RODO

S T A T U T 

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Związek nosi nazwę: Ogólnopolski Związek Zawodowy (w skrócie: OZZ) i dalej jest zwany także "Związkiem". 
 
2. Związek jest ogólnokrajowym związkiem zawodowym.
 
§ 2. 

1. OZZ jest dobrowolną, niezależną i samorządną organizacją związkową zrzeszającą pracowników bez względu na podstawę stosunku pracy, a także inne osoby, gdy dopuszczają to powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Członkiem Związku może być także osoba, która przeszła na emeryturę, rentę, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne albo czasowo pozostaje bez pracy w związku z jej poszukiwaniem. 

3. Do Związku mogą należeć pracownicy bez względu na wiek, płeć, narodowość, wyznanie i stanowisko. 

4. Związek może tworzyć struktury zakładowe, terytorialne i środowiskowe: Organizacje Zakładowe, Organizacje Międzyzakładowe i Koła Związkowe, które skupiają w swych szeregach pracowników różnych zakładów pracy i branż. Organizacje Zakładowe, Organizacje Międzyzakładowe i Koła Związkowe są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Związku. 

§ 3. 

1. Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Siedzibą Związku i jego władz głównych jest Wrocław 

§ 4.

1. Związek posiada osobowość prawną. Nabycie osobowości prawnej następuje z dniem zarejestrowania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Osobowość prawną posiadają także Organizacje Zakładowe i Organizacje Międzyzakładowe. Nabycie osobowości prawnej przez struktury Związku następuje z chwilą ich wpisania do Rejestru Jednostek Organizacyjnych Związku, prowadzonego przez Zarząd Główny Związku. Szczegółowe zasady dokonywania wpisu w Rejestrze Jednostek Organizacyjnych Związku reguluje uchwała Zarządu Głównego Związku. 

3. Związek nie odpowiada za zobowiązania Organizacji Zakładowych i Międzyzakładowych. 

§ 5. 

1. Związek w swej działalności kieruje się zasadami określonymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o związkach zawodowych i innych ustawach oraz międzynarodowych aktach i konwencjach ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską. 

2. Związek daje możliwość nieskrępowanej wymiany stanowisk i poglądów, przy zachowaniu pełnej tożsamości oraz wzajemnym poszanowaniu różnic i odrębności poglądów członków Związku. 

3. Podstawą działania Związku jest Statut i uchwały Głównego Zjazdu Delegatów Związku. 

§ 6.

1. Związek, na zasadach określonych prawem, może przystąpić do organizacji międzyzwiązkowych w kraju i za granicą. 

2. O przystąpieniu i wystąpieniu decyduje Główny Zjazd Delegatów Związku. 

§ 7. 

Związek w działalności statutowej jest niezależny od administracji państwowej, samorządowej, pracodawców, partii politycznych oraz organizacji gospodarczych. Rozdział II Cele i zadania Związku 

§ 9 Celami Związku są w szczególności:

1. Reprezentowanie i obrona praw oraz interesów pracowniczych, obywatelskich i socjalnych pracowników i innych osób zrzeszonych w Związku oraz ich rodzin, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych. 

2. Kształtowanie aktywności społecznej, etyki zawodowej oraz ochrona godności ludzi pracy. 

3. Działanie na rzecz sprawiedliwych relacji społecznych i ekonomicznych w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym. 

4. Współdziałanie z organizacjami związkowymi, organizacjami pracodawców, organizacjami i ruchami społecznymi w kraju i za granicą na zasadach partnerskich. 

5. Działanie na rzecz poprawy poziomu życia pracowników i ich rodzin, oraz emerytów i rencistów. 

6. Działanie na rzecz samorządności, demokratyzmu, sprawiedliwości społecznej i solidarności w stosunkach międzyludzkich. 

7. Walka o poprawę warunków pracy, jej bezpieczeństwa oraz o godne wynagrodzenie wszystkich zatrudnionych. 

8. Działanie na rzecz ochrony zdrowia i powszechnego, równego do niej dostępu oraz na rzecz ochrony środowiska naturalnego człowieka. 

§ 10. 

Związek dąży do osiągnięcia celów między innymi przez: 

1. Organizowanie współdziałania członków, prezentowanie stanowiska członków wobec pracodawców, organów władzy ustawodawczej, administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej oraz organizacji politycznych, społecznych i stowarzyszeń. 

2. Działania na rzecz zawierania i realizacji porozumień społecznych, układów zbiorowych pracy, porozumień i innych umów, 

3. Obronę osiągniętych uprawnień. 

4. Związkową kontrolę przestrzegania praw pracowniczych oraz zasad bezpiecznej i higienicznej pracy. 

5. Podejmowanie inicjatyw na rzecz doskonalenia prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych i szeroko rozumianej polityki społecznej i gospodarczej. 

6. Dbanie o godność pracowników i ludzi pozbawionych pracy. 

7. Wykorzystywanie zgodnych z prawem form działań w rozmowach z organami administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej, z organizacjami pracodawców i pracodawcami celem realizacji zadań statutowych. 

8. Udzielanie pomocy prawnej członkom, podejmowanie interwencji i mediacji w przypadkach konfliktów między pracownikiem – członkiem oraz osobą, która zwróciła się do Związku o reprezentowanie jej praw i interesów, a pracodawcą. 

9. Inicjowanie i organizowanie pomocy członkom Związku, w tym organizowanie form samopomocy i pośrednictwa pracy. 

10. Prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania środków na realizację zadań statutowych. 

11. Prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjno-promocyjnej, wydawniczej; udzielanie pomocy socjalnej, inicjowanie działań na rzecz wypoczynku, kultury, sportu, rekreacji i turystyki oraz rehabilitacji. 

12. Organizację konferencji i seminariów naukowych. 

§ 11. 

1. Swoje cele Związek realizuje poprzez mediacje, rokowania i negocjacje z organami władzy i administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej, pracodawcami. W przypadku naruszenia praw i interesów pracowniczych oraz uprawnień Związku, jeżeli spór w tym zakresie nie zostanie rozwiązany w trybie negocjacji, Związkowi przysługuje prawo do zorganizowania i przeprowadzenia akcji protestacyjnych, w tym strajku, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa Wszelkie akcje protestacyjne, w tym strajkowe, o zasięgu ogólnokrajowym podejmuje Zarząd Główny Związku, a o zasięgu lokalnym (zakładu pracy) Zarząd Organizacji Zakładowej, lub Międzyzakładowej. 

2. Związek może tworzyć krajowy fundusz strajkowy oraz ustalać formy korzystania z niego. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Główny Zjazd Delegatów Związku. 

3. Władze wykonawcze wszystkich szczebli powinny w swej działalności stwarzać członkom Związku warunki do prezentacji stanowisk i poglądów oraz popierać ich w walce o przestrzeganie praw obywatelskich i socjalnych zagwarantowanych w Konstytucji i ustawach oraz wiążących Polskę normach prawa międzynarodowego. Rozdział III Prawa i obowiązki członków OZZ 

§ 12. 

1. Członkowie OZZ mają równe prawa i obowiązki. 

2. Przyjęcie w poczet członków Związku następuje w drodze uchwały Zarządu Głównego Związku, lub Zarządu odpowiedniej Organizacji Zakładowej, Międzyzakładowej, Koła Związkowego na podstawie imiennej deklaracji członkowskiej. Szczegółowe zasady nabycia członkostwa określa uchwała Zarządu Głównego Związku 

3. Członek Związku traci członkostwo w Związku: - w razie śmierci, - przez wystąpienie ze Związku, - w razie wykluczenia. 

4. Członek OZZ może utracić członkostwo w Związku także w razie bieżącego niepłacenia składek. W uzasadnionych przypadkach losowych Zarząd Organizacji Zakładowej lub Międzyzakładowej może prolongować spłatę zaległych składek lub zredukować wysokość składki. 

5. O zawieszeniu praw i obowiązków członka OZZ decyduje odpowiedni Zarząd Organizacji Zakładowej, lub Zarząd Koła Związkowego 

§ 13. 

Członkowie mają prawo: 

1. Uczestniczyć w zebraniach i pracach OZZ. 

2. Wybierać i być wybieranym do władz wszystkich struktur i instancji związkowych na zasadach i warunkach określonych ordynacją wyborczą uchwaloną przez Zarząd Główny Związku. 

3. Zwracać się do OZZ we wszystkich sprawach dotyczących warunków bytowych, socjalnych oraz pracy i bezpieczeństwa jej wykonywania.

4. Zgłaszać wnioski w sprawie działalności Związku. 

5. Uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach władz związkowych, które mają podjąć uchwałę dotyczącą jego osoby. 

6. Korzystać z obrony swych praw przez Związek oraz z pomocy socjalnej, prawnej i materialnej Związku w rozmiarze określonym posiadanymi przez Związek środkami finansowymi, na warunkach i zasadach określonych w uchwale odpowiedniej władzy Związku. 

7. Korzystać z majątku Związku na warunkach i zasadach określonych uchwałami odpowiednich władz Związku. 

8. Być na bieżąco informowanym o decyzjach podejmowanych przez władze Związku wszystkich szczebli. 

§ 14. Członek Związku ma obowiązek: 

1. Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał wszystkich władz Związku. 

2. Regularnie płacić składki członkowskie. 

3. Uczestniczyć w działaniach podejmowanych przez Związek i popierać wysuwane przezeń postulaty. 

4. Współdziałać w kształtowaniu właściwych stosunków międzyludzkich w środowisku pracy. 

5. Przestrzegać zasad związkowej solidarności, wzajemnego poszanowania i koleżeńskiej pomocy. 

§ 15. 

1. W przypadku naruszenia obowiązków członkowskich stosuje się wobec członka Związku następujące kary: - upomnienie, - wykluczenie ze Związku. 

2. Uchwała o zastosowaniu kary powinna być podjęta po uprzednim wysłuchaniu członka Związku. 

3. Kary stosuje Odpowiednia władza wykonawcza struktury szczebla podstawowego, a wobec członków władz krajowych - Zarząd Główny Związku. 

4. Od uchwały o ukaraniu przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do władzy wykonawczej wyższej instancji związkowej. W przypadku ukarania członka władz krajowych, zainteresowanemu przysługuje wniosek do Zarządu Głównego Związku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Odwołanie jak i wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składa się na piśmie, wraz z uzasadnieniem, w terminie jednego miesiąca licząc od dnia doręczenia uchwały o ukaraniu, za pośrednictwem władzy, która udzieliła kary. Odwołanie oraz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy powinien zostać rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu władzy wykonawczej wyższej instancji lub Zarządu Głównego Związku. Odwołanie oraz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy niespełniający wymogów formalnych lub wniesiony po terminie pozostawia się bez rozpoznania. Władza wykonawcza wyższej instancji lub Zarząd Główny Związku podejmują decyzję o utrzymaniu uchwały o ukaraniu w mocy, o jej zmianie albo o jej uchyleniu bądź o jej uchyleniu i skierowaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia. 

5. Decyzja w sprawie zatarcia wymierzonej członkowi Związku kary może być podjęta przez instancję, która ją wymierzyła w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy od dnia, w którym karę nałożono. Rozdział IV Władze Związku 

§ 16. 

1. Władzami Związku są: a) Główny Zjazd Delegatów Związku - jako władza stanowiąca, b) Zarząd Główny Związku - jako władza wykonawcza oraz instancja wyższa w stosunku do władz wykonawczych Organizacji Zakładowych, Organizacji Międzyzakładowych i Kół Związkowych, c) Zjazd Roboczy i Konferencji Programowa - jako władza stanowiąca w okresie pomiędzy Głównymi Zjazdami Delegatów . d) Główna Komisja Rewizyjna - jako władza kontrolna. 

2. Władzami struktur zakładowych, terytorialnych i kół związkowych są: a) Ogólne Zebranie Członków (delegatów) Organizacji Zakładowych, Organizacji Międzyzakładowych - jako władza stanowiąca, b) Zarząd Organizacji Zakładowej, Międzyzakładowej, Koła Związkowego, wybrane spośród odpowiednio Ogólnego Zebrania Członków (delegatów) Organizacji Zakładowych, Organizacji Międzyzakładowych albo Kół Związkowych - jako władza wykonawcza oraz instancja niższa w stosunku do Zarządu Głównego Związku, c) Komisja Rewizyjna Organizacji Zakładowych i Organizacji Międzyzakładowych, wybrana spośród Ogólnego Zebrania Członków (delegatów) Organizacji Zakładowych, Organizacji Międzyzakładowych - jako kontrolna. 

§ 17. 

1. Mandat członka władz Związku wygasa po ukonstytuowaniu się nowych władz. 

2. Mandat członka władz Związku przed upływem kadencji wygasa w razie: a) rezygnacji z mandatu, utraty członkostwa w Związku oraz ograniczenia lub pozbawienia zdolności do czynności prawnych, b) wystąpienia bądź wykluczenia ze Związku w trybie ustalonym w Statucie, c) śmierci, d) niemożności pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż 9 miesięcy, chyba że właściwa władza podjęła inną decyzję, e) właściwa władza może także odwołać członka organu Związku, na zasadach podobnych do jego lub jej powołania. 

3. Uchwałę o wygaśnięciu mandatu podejmują właściwe władze Związku. 

4. W przypadku odwołania lub wygaśnięcia mandatu członka władz Związku pełniącego lub pełniącą kierowniczą funkcję w tych władzach do pełnienia tej funkcji wybiera się innego członka danych władz. 

§ 18. Członkowie władz wykonawczych Związku wszystkich szczebli nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w równorzędnych władzach kontrolnych. 

§ 19. 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach władzom wykonawczym przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków władz powołanych w drodze kooptacji nie może przekraczać w okresie kadencji 2/5 jej składu osobowego. 

2. W przypadku zmniejszenia się stanu osobowego władz Związku o ponad 50%, przeprowadza się nowe wybory. 

§ 20. 

1. Delegaci na zjazdy i zebrania wszystkich szczebli są wybierani na okres kadencji. 

2. Jeśli mandat delegata wygaśnie z przyczyn określonych w § 16, odpowiednia władza związkowa może wybrać nowego delegata, który sprawuje tę funkcję do końca kadencji. 

3. Jeśli wygasną mandaty więcej niż 50% delegatów, przeprowadza się wybory uzupełniające. 

§ 21. Kadencja wszystkich władz Związku trwa 5 lat Kadencja we wszystkich władzach jest dla wszystkich członków wspólna. Szczegółowy kalendarz wyborów i Regulamin Wyborów w poszczególnych szczeblach organizacji, ustalany jest w drodze uchwały Zarządu Głównego Związku. Rozdział V Główny Zjazd Delegatów Związku 

§ 22. 

1. Główny Zjazd Delegatów Związku jest najwyższą władzą Związku. 

2. Zjazd może być zwyczajny albo nadzwyczajny. 

3. Zjazd tworzą delegaci wybrani zgodnie z ordynacją wyborczą przez Ogólne Zebranie Członków podstawowych organizacji Związkowych, tj. Organizacje Zakładowe , Organizacje Międzyzakładowe i Koła Związkowe. Ordynacja wyborcza określa liczbę delegatów na Główny Zjazd Delegatów Związku. 

4. Zjazd otwiera Przewodniczący Zarządu Głównego Związku, przeprowadzając głosowanie w sprawie stwierdzenia ważności Zjazdu oraz wybierając Prezydium i Komisję Skrutacyjną. Zasady działania i kompetencje Komisji Skrutacyjnej określa uchwała Zarządu Głównego Związku. 

5. Dalszymi obradami Zjazdu kieruje Prezydium liczące od 3 do 7 osób i składające się, co najmniej z: - Prowadzącego– odpowiedzialnego za prowadzenie obrad; - Moderatora– odpowiedzialnego za udzielanie głosu; - Sekretarza – odpowiedzialnego za sporządzenie protokołu ze Zjazdu 

6. Funkcje członka Prezydium Zjazdu i Komisji Skrutacyjnej mogą pełnić uczestnicy Zjazdu, niezależnie od ich statusu i funkcji. 

§ 23. 

Do uprawnień Głównego Zjazdu Delegatów Związku należy: 

1. Ustalanie programu działań Związku. 

2. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Główny Związku i Główną Komisję Rewizyjną. 

3. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Głównego Związku i Głównej Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdania finansowego. 

4. Udzielanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Głównego Związku. 

5. Uchwalanie zmian Statutu Związku . 

6. Decydowanie o nabyciu lub zbyciu środków trwałych i nieruchomości. 

7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku. 

8. Wybór i odwołanie członków Zarządu Głównego Związku, Komisji Rewizyjnej Związku i przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Związku. 

9. Podejmowanie uchwał, stanowisk i rezolucji we wszystkich sprawach istotnych dla Związku. 

10. Ustala wysokość składki członkowskiej oraz decyduje o jej podziale na część krajową – będącą w dyspozycji Zarządu Głównego Związku oraz część pozostającą w dyspozycji Organizacji Zakładowych, Międzyzakładowych . 

11. Ma prawo zwoływać lub upoważnić Zarząd Główny Związku do zwołania Zjazdu Roboczego lub Konferencji Programowej stanowiących forum do dyskusji i wymiany opinii w sprawach programowych (Konferencja Programowa) i strategicznych (Zjazd Roboczy); Zjazdy Robocze lub Konferencje Programowe mogą – o ile stosowna uchwała je do tego upoważnia, przyjmować zalecenia i rekomendacje dla działań Związku i Zarządu Głównego Związku w okresie pomiędzy Głównymi Zjazdami Delegatów. Odpowiednia uchwała Zarządu Głównego Związku, określa ordynację i sposób podejmowania decyzji na Zjeździe Roboczym i Konferencji Programowej. 

§ 24. 

1. Główny Zjazd Delegatów Związku jest prawomocny i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli został prawidłowo zwołany, oraz jeżeli bierze w nim udział nie mniej niż 1/2 liczby członków. 

2. W przypadku stwierdzenia liczby mniejszej niż 1/2 członków, zwołuje się Główny Zjazd Delegatów Związku w drugim terminie, w godzinę po pierwszym, co należy zaznaczyć w zawiadomieniu. W tym przypadku Główny Zjazd Delegatów jest prawomocny i zdolny do podejmowania uchwał, niezależnie od ilości członków biorących w nim udział. 

§ 25. Uchwały Głównego Zjazdu Delegatów Związku podejmowane są zwykłą większością głosów z wyjątkiem dotyczących postanowień Statutu i likwidacji Związku, które wymagają dla swojej ważności co najmniej 2/3 głosów obecnych na Głównym Zjeździe Delegatów Związku. 

§ 26. Główny Zjazd Delegatów Związku zwołuje Zarząd Główny Związku, a o jego miejscu i porządku zawiadamia nie później niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia Zjazdu, za pośrednictwem informacji SMS (telefony komórkowe), oraz zamieszcza się informacje na stronie internetowej ZZP RP. Główny Zjazd Delegatów Związku zwoływany jest nie rzadziej niż raz na 5 lat, na zakończenie kadencji władz wykonawczych związku. 

§ 27. 

1. Nadzwyczajny Główny Zjazd Delegatów Związku zwoływany jest: a) na podstawie uchwały Zarządu Głównego Związku, b) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej c) na wniosek co najmniej połowy Organizacji Zakładowych i Międzyzakładowych d) na pisemny wniosek podpisany, przez co najmniej 30% członków Związku i przedłożony Zarządowi Głównemu Związku. 

2. Zarząd Główny Związku zwołuje Nadzwyczajny Główny Zjazd Delegatów w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku lub podjętej uchwały. 

3. Nadzwyczajny Główny Zjazd Delegatów Związku jest prawomocny przy udziale co najmniej 50% delegatów w pierwszym terminie Zjazdu, a drugim terminie przy udziale nie mniej niż 1/3 delegatów. Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego zjazdu powinno zawierać: porządek zjazdu, miejsce i oba terminy zjazdu. 

4. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwał podjąć nie można. 

5. Sposób powiadamiania o terminie, miejscu i porządku, Nadzwyczajnego Głównego Zjazdu Delegatów Związku jest analogiczny jak w przypadku Głównego Zjazdu Delegatów Związku. 

§ 28 

Zawiadomienie o zwołaniu Głównego Zjazdu Delegatów Związku, oraz Nadzwyczajnego Głównego Zjazdu Delegatów Związku musi zawierać porządek zjazdu, miejsce oraz oba terminy zjazdu. Rozdział VI Zarząd Główny Związku 

§ 29. 1. 

Zarząd Główny Związku kieruje pracami Związku w okresie między Głównymi Zjazdami Delegatów Związku zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Zjazdu, oraz reprezentuje Związek na zewnątrz. 

2. W skład Zarządu Głównego Związku wchodzi minimum 3 członków. Maksymalna ilość członków jest ustalana w zależności od potrzeb. 

3. W trakcie pierwszego posiedzenia, Zarząd Główny Związku, wybiera spośród swojego grona: a) Przewodniczącego Zarządu Głównego Związku b) Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Głównego Związku c) Sekretarza d) Skarbnika 

4. Funkcje Sekretarza i Skarbnika można łączyć. 

5. Członkowie Zarządu Głównego Związku mogą ustalić większą niż 1 ilość Zastępców Przewodniczącego Zarządu Głównego Związku. 

6. Poszczególne funkcje wybierane są w głosowaniu jawnym, przy obecności przynajmniej 51% członków Komisji Głównej. 

7. Kandydatów na poszczególne funkcje, zgłaszają członkowie Zarządu Głównego Związku. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. W przypadku, gdy kandydat jest obecny w trakcie posiedzenia, zgoda może być udzielona ustnie. Gdy kandydat jest nieobecny, zgoda takiego kandydata, musi być udzielona na piśmie. 

§ 30. 

1. Do zakresu działania Zarządu Głównego Związku należy: a) zwoływanie Głównego Zjazdu Delegatów Związku, b) realizowanie uchwał Głównego Zjazdu Delegatów Związku, c) wypracowywanie i prezentowanie stanowisk w sprawach społecznych i gospodarczych, d) zawieranie i wypowiadanie układów zbiorowych pracy, Komisja Główna Związku jest organem związku w rozumieniu art. 241[28] par. 3 KP. e) rejestracja organizacji zakładowych, międzyzakładowych oraz kół związkowych, f) powoływanie komisji problemowych, określanie zakresu i zasad ich działania. g) określanie kierunków gospodarki finansowej i majątkowej Związku, ustalanie budżetu, h) prowadzenie działalności statutowej i gospodarczej związku, zawieranie umów, zaciąganie zobowiązań finansowych. i) zarządzanie majątkiem Związku, j) odbywanie posiedzeń w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące, k) interpretowanie postanowień Statutu, l) uchwalanie ordynacji wyborczej, 

2. Zarząd Główny Związku podejmuje uchwały dla realizacji zadań określonych w § 9 i § 10. 

3. Zarząd Główny Związku określa strukturę wewnątrzorganizacyjną Związku powołując Organizacje Zakładowe, Międzyzakładowe i Koła Związku w zakładach pracy. 

4. Zarząd Główny Związku ustala terminy i organizuje Ogólne Zebrania Członków (delegatów) Organizacji Zakładowych, Organizacji Międzyzakładowych. 

5. Zarząd Główny Związku przygotowuje Ordynację Wyborczą do Wszystkich szczebli władz Związku 

6. Zarząd Główny Związku tworzy elektroniczną listę dyskusyjną związku, która ma charakter pomocniczy dla koordynacji działań Związku w okresie pomiędzy Głównymi Zjazdami Delegatów Związku. 

7. Zarząd Główny Związku jest zobowiązany do konsultowania z członkami związku projektów stanowisk w sprawach społecznych i gospodarczych przede wszystkim za pomocą elektronicznej listy dyskusyjnej.

 § 31. 

Zarząd Główny Związku może w razie potrzeby powołać, także spoza grona swych członków, zespół roboczy działający społecznie. Zakres jego kompetencji i obowiązków określa Zarząd Główny Związku. 

 § 32. 

Uchwały Zarządu Głównego Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. 

§ 33. 

1. Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu Głównego Związku, należy przygotowanie posiedzeń Zarządu Głównego Związku. 
 
2. Zarząd Główny Związku osobną uchwałą może szczegółowo określić zakres kompetencji Sekretarza. 

3. Przewodniczący może zostać odwołany przez członków Zarządu Głównego Związku, a jego kadencja upływa wraz z kadencją Zarządu Głównego Związku. 

4. Zarząd Główny Związku może uchwalić regulamin działania Zarządu Głównego Związku 

5. Osobą uprawnioną do reprezentowania Związku, jest Przewodniczący Zarządu Głównego Związku. 

6. Zarząd Główny Zwiazku może może również upoważnić do reprezentowania Związku innego członka Zarządu Głównego Związku. Rozdział VII Główna Komisja Rewizyjna 

 § 34. 

1. Główna Komisja Rewizyjna jest władzą kontrolną Związku i składa się z 3 do 5 osób. 

2. W trakcie pierwszego posiedzenia, Główna Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym wybiera ze swego grona Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej. 

3. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej organizuje pracę pozostałych jej członków. 

§ 35. Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 

1. Kontrolowanie realizacji uchwał władzy stanowiącej i wykonawczej Związku. 

2. Kontrolowanie działalności gospodarczej i finansowej władzy stanowiącej i wykonawczej Związku i jednostek organizacyjnych. 

3. Składanie sprawozdań ze swojej działalności Zjazdowi Głównemu Związku, oraz przedstawianie wyników kontroli i wniosków z nich wynikających władzy wykonawczej i stanowiącej Związku 

4. Opiniowanie projektu budżetu i sprawozdania finansowego. 

5. Składanie wniosków o absolutorium dla członków władz wykonawczych Związku. 

6. Nadzór i koordynacja działalności Komisji Rewizyjnych niższego szczebla i ustalanie wytycznych do ich pracy. 

7. Odbywanie posiedzeń w miarę potrzeby. 

8. Kontrola płacenia składek członkowskich. 

§ 36. 

Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków i członkiń. 

§ 37. 

Każdy organ władz wykonawczych Związku obowiązany jest ustosunkować się do ustaleń i wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej i uwzględnić je w swojej działalności. 

§ 38. 

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w zarządzaniu i gospodarowaniu majątkiem i funduszami Związku, działań sprzecznych z postanowieniami Statutu lub przepisami prawa Główna Komisja Rewizyjna obowiązana jest zawiadomić odpowiednią władzę Związku. 

§ 39. 

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach Komisji Głównej Związku z głosem doradczym. 

§ 40.

 Kompetencje Głównej Komisji Rewizyjnej przysługują odpowiednio komisjom rewizyjnym niższych szczebli w stosunku do odpowiednich władz struktur międzyzakładowych lub zakładowych. Rozdział VIII Podstawowe jednostki organizacyjne Związku 

§ 41. 

1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są Koła Związkowe, Organizacje Zakładowe, Organizacje Międzyzakładowe. 

2. Koła związkowe tworzy się w zakładzie pracy, w którym do Związku należy od 1 do 9 członków - pracowników zatrudnionych w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, również osoby wykonujące pracę nakładczą; interesy tych związkowców reprezentuje delegat, który wchodzi w skład Organizacji Międzyzakładowej. 

3. Organizacje Zakładowe tworzy się w zakładzie pracy, w którym do Związku należy przynajmniej 10 pracowników zatrudnionych w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy u jednego pracodawcy, również osoby wykonujące pracę nakładczą. 

4. Organizacje Międzyzakładowe tworzy się gdy organizacja obejmuje pracowników zatrudnionych w kilku zakładach pracy. 

5. Emeryci, renciści, osoby bezrobotne, osoby pobierające zasiłki i świadczenia przedemerytalne oraz inne osoby mogą wchodzić w skład komisji zakładowych lub międzyzakładowych. 

§ 42. 

1. Organizacje Zakładowe, Międzyzakładowe oraz Koła Związkowe posiadają samodzielność w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw na szczeblu zakładu pracy lub obszaru swego działania respektując postanowienia Statutu i uchwały Głównego Zjazdu Delegatów Związku i uchwały Zarządu Głównego Związku. 

2. Organizacje Zakładowe i Międzyzakładowe mogą prowadzić działalność gospodarczą. 

3. Organizacja Zakładowa i Organizacja Międzyzakładowa korzysta z uprawnień wynikających z prawa pracy i ustawy o Związkach Zawodowych. 

4. Organizacja Zakładowa, Międzyzakładowa oraz Koła Związkowe prowadzą działalność w sprawach socjalnych, bytowych i kulturalnych. 

5. Organizacja Zakładowa oraz Organizacja Międzyzakładowa dysponują środkami finansowymi, kontem. 

6. Ogólne Zebranie Członków (delegatów), Organizacji Zakładowej, Międzyzakładowej, jest skuteczne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej 50% uprawnionych w pierwszym terminie, natomiast jego uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W drugim terminie Ogólne Zebranie Członków Organizacji Zakładowej, Międzyzakładowej jest skuteczny bez względu na quorum, a jego uchwały zapadają większością 2/3 głosów. 

7. Ogólne Zebranie Członków (delegatów), Organizacji Zakładowej, Międzyzakładowej, Przyjmuje sprawozdanie Zarządu Organizacji Zakładowej, Międzyzakładowej, Komisji Rewizyjnej Organizacji Zakładowej, Międzyzakładowej, Oraz wybiera Zarząd Organizacji Zakładowej, Międzyzakładowej, oraz Komisję Rewizyjną Organizacji Zakładowej, Międzyzakładowej. 

7 a. Organizacja Zakładowa oraz Organizacja Międzyzakładowa prowadzą ewidencję członków. 

8. Organizacja Zakładowa oraz Organizacja Międzyzakładowa są zobowiązane do wybrania przynajmniej jednej osoby odpowiedzialnej za reprezentowanie Organizacji na elektronicznej liście dyskusyjnej związku. Wybrana osoba jest zobowiązana do aktywnego uczestnictwa w procesie konsultacji projektów stanowisk w sprawach społecznych i gospodarczych przedstawianych przez Zarząd Główny Związku oraz jest zobowiązana do reprezentowania tam opinii i stanowisk, które zostały demokratycznie ustalone przez władze danej jednostki organizacyjnej związku. 

§. 43 

1. Organizacja Zakładowa oraz Organizacja Międzyzakładowa lub Koło Związkowe powstaje w wyniku zebrania założycielskiego osób zgłaszających gotowość przystąpienia do Związku, które wyłonią Komisję Tymczasową. 

2. Po przedstawieniu protokołu z zebrania oraz wyboru Komisji Tymczasowej wraz z imiennymi deklaracjami członkowskimi, Zarząd Główny Związku dokonuje rejestracji Organizacji Zakładowej, Organizacji Międzyzakładowej lub Koła Związkowego. 

3. Komisja Tymczasowa Organizacji Zakładowej lub Międzyzakładowej ma obowiązek zwołać w terminie trzech miesięcy od dnia rejestracji walne zebranie członków celem wyłonienia Zarządu organizacji zakładowej lub międzyzakładowej.

4. Komisja Tymczasowa przez okres, o którym mowa w pkt. 3 posiada pełne uprawnienia Zarządu Organizacji Zakładowej lubi Międzyzakładowej. 

5. Zakończenie istnienia jednostki organizacyjnej Związku stwierdza Zarząd Główny Związku. Powoduje to wykreślenie organizacji z odpowiedniego rejestru, utratę prawa do używania nazwy i znaku Związku, a także niemożność występowania z roszczeniami finansowymi wobec Związku i utratę prawa do gospodarowania majątkiem organizacji, który przejmuje organizacja wyższego szczebla. 

§ 44. 

1. Zarządy Organizacji Zakładowych, Międzyzakładowych, liczą minimum 3 członków. Maksymalna ilość członków nie jest ograniczona i ustalana w zależności od potrzeb z zastrzeżeniem, że ilość powyżej 9 członków musi uzyskać akceptację Zarządu Głównego Związku. 

2. W trakcie pierwszego posiedzenia, Zarząd Organizacji Zakładowej oraz Międzyzakładowej wybiera spośród swojego grona: a) Przewodniczącego Zarządu Organizacji Zakładowej, Międzyzakładowej b) Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Organizacji Zakładowej c) Sekretarza d) Skarbnika 

3. Funkcje Sekretarza i Skarbnika można łączyć. 

4. Członkowie Zarządu Organizacji Zakładowej, Międzyzakładowej mogą ustalić większą niż 1 ilość Zastępców Przewodniczącego Organizacji Zakładowej, Międzyzakładowej. 

5. Kandydatów na poszczególne funkcje, zgłaszają członkowie Zarządu Organizacji Zakładowej, Międzyzakładowej. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. W przypadku, gdy kandydat jest obecny w trakcie posiedzenia, zgoda może być udzielona ustnie. Gdy kandydat jest nieobecny, zgoda takiego kandydata, musi być udzielona na piśmie. 

6. Poszczególne funkcje wybierane są w głosowaniu jawnym, przy obecności przynajmniej 51% członków Komisji Głównej. Rozdział IX Komisja Rewizyjna Organizacji Zakładowej, Międzyzakładowej 

§ 45. 

1.Komisja Rewizyjna Organizacji Zakładowej, Międzyzakładowej jest władzą kontrolną Zarządu Organizacji Związkowej, Międzyzakładowej i składa się z 2 do 5 osób. 

2. W trakcie pierwszego posiedzenia, Komisja Rewizyjna Organizacji Zakładowej, Międzyzakładowej w głosowaniu jawnym wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Organizacji Zakładowej, Międzyzakładowej. 

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Organizacji Zakładowej, Międzyzakładowej organizuje pracę pozostałych jej członków. 

§ 46. 

Do zadań Komisji Rewizyjnej Organizacji Zakładowej, Międzyzakładowej należy w szczególności: 

1. Kontrolowanie realizacji uchwał Zarządu Organizacji Zakładowej, Międzyzakładowej. 

2. Kontrolowanie działalności gospodarczej i finansowej Zarządu Organizacji Zakładowej, Międzyzakładowej. 

3. Składanie sprawozdań ze swojej działalności Ogólnemu zjazdowi Organizacji Zakładowej, Międzyzakładowej, oraz przedstawianie wyników kontroli i wniosków z nich wynikających . 

4. Opiniowanie projektu budżetu i sprawozdania finansowego. 

5. Składanie wniosków o absolutorium dla członków Zarządu Organizacji Zakładowej, Międzyzakładowej Rozdział X Postanowienia końcowe 

§ 47 

1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych pozostających w gestii Zarządu Głównego Związku uprawnieni są: Przewodniczący Zarządu Głównego lub upoważniony przez niego członek Zarządu Zarządu Głównego i Skarbnik. 

2. W sprawach przekraczających zwykły zakres zarządzania majątkiem, a zwłaszcza w sprawach nabywania, zbywania i przekazywania trwałych środków majątkowych wymagana jest uchwała Głównego Zjazdu Delegatów Związku lub Nadzwyczajnego Głównego Zjazdu Delegatów Związku 

§ 48 

Cały majątek Związku służy realizacji i finansowaniu działalności statutowej Związku. 

§ 49 W przypadku likwidacji Związku: 

1. Czynności likwidacyjnych dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez ostatni Główny Zjazd Delegatów Związku. 

2. Cały majątek Związku Zawodowego zostaje przekazany zgodnie z decyzją podjętą przez ostatni Główny Zjazd Delegatów Związku. 

3. Z przeprowadzonych czynności Komisja Likwidacyjna składa sprawozdanie we właściwym sądzie.

RODO

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L z 2016 r. nr 119, s. 1 ze zm.) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OZZ z siedzibą w Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 34 53-238 wrocław 
2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy dariusz.zygmanski@zf.com lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
4. Celem i podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest zarządzanie dokumentami związkowymi 
5. Pani/Pana dane zostały przekazane Administratorowi przez Panią/Pana osobiście. 
6. W ramach przekazania Administrator otrzymał następujące kategorie Pani/Pana danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu . 
7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jak organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie. 
8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny z organizacją i przeprowadzeniem referendum strajkowego, a następnie przez czas określony w przepisach dotyczących ewentualnych postępowań sądowych związanych ze sporem zbiorowym. 
9. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do Pana/ Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do żądania przenoszenia danych. 
10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 
11. Pani/Pana dane mogą nie będą udostępniane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
12. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
EKO OKNA S.A.