ZF Automotive Systems Electronics Częstochowa

ZF Automotive Systems Electronics Częstochowa12.06.2024 Środa

Wybory do Rady Pracowników
20.05.2024 Poniedziałek

INFORMACJA - na wniosek ponad 280 pracowników, wysłano pismo do ERZ

ZF Elektronika Częstochowa. Wydawało by się, że częstochowski zakład elekrtoniki, jako nowy i tym samym nowoczesny zakład, powinien poza nowoczesnymi metodami produkcji, stosować nowoczesne metody zarządzania pracownikami, oraz być atrakcyjnym miejscem do pracy Czy tak jest? Niestety, im bardziej zakład poznaję, tym więcej nasuwa się w tym zakresie wątpliwości.Zapisy o 12 miesięcznym okresie rozliczeniowym, brak regulaminowych zapisów dotyczacych premii, dowolność w manipulowaniu harmonogramami pracowników i wiele innych spraw powoduje że, moim zdaniem, zarządzanie pracownikami, delikatnie mówiąc, nie nadąża za postępem.Ktoś mi zarzuci, że jako związkowiec wszędzie szukam dziury i powodu, aby się „przyczepić”. Tylko jeśli ja się mylę, to proszę mi podpowiedzieć, dlaczego tak wielu pracowników tego zakładu sądzi podobnie jak ja?Kilka dni temu, pracownicy zakładu podpisali się pod pismem, które zostało skierowane do dyrekcji (prawie 280 podpisów). Zakładam, że pismo poszło do kosza, ale to jak sądzę, nic dobrego nie wróży na przyszłość.Najsmutniejsze jednak jest to, że podobne problemy ne są obce w innych lokalizacjach ZF.Pismo załączam, aby wszyscy mogli poznać problemy tego zakładu.

Dariusz Zygmański
02.04.2024 Wtorek

Wprowadzono nastepujące zmiany do Regulaminu Pracy - zadaniowy czas pracy
10.01.2024 Niedziala

Powołanie Komisji AntMobbingowej
15.01.2024 Poniedziałek

Zasady Premiowania 2024
20.10.2023 Czwartek

Porozumienie Płacowe
31.05.2023 Środa

Pismo dotyczące podwyżki
31.01.2023 Wtorek

ZF z Częstochowy z rządowym grantem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki

         ZF Automotive System Poland jest pierwszym przedsiębiorstwem z Częstochowy, które podpisało umowę na rządowy grant w ramach programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki. Firma otrzyma do 2026 r. łącznie 3 mln zł w gotówce. Celem programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wspieranie nowych inwestycji prowadzonych przez polskie i zagraniczne firmy. Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy pomiędzy ministrem właściwym ds. gospodarki a inwestorem. W ramach programu wsparcie inwestycji początkowej jest udzielane z dwóch tytułów: kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy oraz kosztów kwalifikowanych inwestycji. Dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań. Program w całości finansuje budżet państwa. We wrześniu ZF zawarta z Ministerstwem Rozwoju i Technologii o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej, "w związku z realizacją inwestycji polegającej na zwiększeniu zdolności produkcyjnej poprzez rozbudowę istniejącego Zakładu Elektroniki oraz uruchomieniu produkcji w zakresie inteligentnych systemów bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych w Częstochowie". 

           Przypomnijmy, pod koniec października 2022 r. w nowym Zakładzie Elektroniki ZF w Częstochowie uroczyście rozpoczęto jego rozbudowę o kolejną halę produkcyjną. Firma chce w niej produkować nowoczesne systemy wspomagania kierowcy. Koncern ZF oficjalnie rozpoczął rozbudowę Zakładu Elektroniki w częstochowskiej strefie ekonomicznej 

Inwestycja w częstochowskiej strefie ekonomicznej ma zostać ukończona nie później niż do końca 2025 r. Pochłonie 227,8 mln zł. 

           Nowe miejsca pracy i wspieranie studentów Zawarta umowa zobowiązuje ZF do utworzenia w rozbudowanym zakładzie 50 nowych miejsc pracy, w tym 39 dla osób z wyższym wykształceniem. Z zastrzeżeniem, że do liczby miejsc pracy utworzonych w związku z inwestycją zaliczane będą te powstałe po dniu złożenia wniosku o dotację (ZF złożył wniosek w maju 2022 r.). Teraz średnie zatrudnienie w Zakładzie Elektroniki z 12 miesięcy poprzedzających złożenie do ministerstwa wniosku o wsparcie to 98 pracowników. Umowa nakazuje też firmie nawiązanie współpracy z uczelniami wyższymi polegającej na zlecaniu badań naukowych lub prac rozwojowych, sponsorowaniu badań naukowych, zlecaniu realizacji programów kształcenia, udziale w programie „Doktorat Wdrożeniowy" oraz innych podobnych programach. Można będzie też finansować udział studentów w procesie kształcenia na profilu praktycznym, w tym m.in. w formie kształcenia dualnego poprzez stypendia, organizowanie staży lub zatrudnienia, udziale w konsorcjach badawczych współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zakupie patentów i licencji od podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki itp. itd. Na naukowe cele musi pójść co najmniej 15 proc. wartości przyznanej dotacji tj. 450 tys. zł. ZF został też zobowiązany do „wspierania pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpracy ze szkołami branżowymi". 

Grupa ZF W Częstochowie ZF prowadzi działalność od ponad trzydziestu lat i jest jednym z największych pracodawców. Posiada trzy zakłady produkcyjne (pasów bezpieczeństwa, poduszek powietrznych oraz elektroniki). Funkcjonują także centra inżynierskie, których działalność obejmuje projektowanie i testowanie samochodowych systemów bezpieczeństwa. Ponadto w Częstochowie działa Europejskie Centrum Usług Wspólnych ZF, prowadzące obsługę procesów finansowo-księgowych europejskich zakładów, Centrum Informatyczne oraz Globalne Biuro Zakupów. Grupa ZF prowadzi w Polsce działalność także w Bielsku-Białej, Czechowicach-Dziedzicach, Gliwicach, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu. Koncern z niemiecki rodowodem zatrudnia w Polsce niemal 10 tys. osób. 

czytaj więcej na: https://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,27750076,koncern-zf-oficjalnie-rozpoczal-rozbudowe-zakladu-elektroniki.html?disableRedirects=true#S.embed_article-K.C-B.1-L.2.zw
30.01.2023 Poniedziałek

Kolejny przykład pozytywnych zmian, nie ukrywamy, że jest to pośrednio wpływ tego, że mamy związki zawodowe we wszystkich zakladach ZF w Polsce, a cel główny ZZ jest standaryzacja przepisów wewnątrz zakładowych oraz wypracowanie jednych Regulaminów dla pracowników ZF Polska.
03.10.2022 Poniedziałek

POROZUMIENIE PODWYŻKOWE
30.09.2022 Piątek

POROZUMIENIE PODWYŻKOWE CZĘSTOCHOWA ZAKŁAD ELEKTRONIKI 

 Szanowni Państwo, Chciałbym poinformować, że w dniu dzisiejszym, po kolejnej rundzie rozmów osiągnęliśmy Porozumienie z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi w kwestii zmian wynagrodzeń w naszym zakładzie w roku 2023. Podpisane Porozumienie pozwoli na utrzymanie konkurencyjności naszego zakładu oraz zapewni stabilny wzrost wynagrodzeń Pracowników Zakładu Elektroniki jak również stabilność działalności biznesowej. Proszę o przekazanie tej dobrej informacji również osobom bez dostępu do poczty elektronicznej. Najważniejsze zapisy zawartego Porozumienia – poniżej. REWIZJA WYNAGRODZEŃ W ROKU 2023. Podwyżki wynagrodzeń w roku 2023 wejdą w życie od dnia 01 stycznia 2023. Na podwyżki wynagrodzeń w roku 2023 Pracodawca przeznacza średnio 10% budżetu wynagrodzeń zasadniczych. „Średnio” oznacza, że Pracownik może otrzymać niższą lub wyższą podwyżkę w zależności od indywidualnej decyzji dotyczącej tego pracownika oraz zgodnie z poniższą tabelą: Do podwyżki uprawnieni są Pracownicy spełniający poniższe wymogi: - W dniu 01.01.2023 nie są na wypowiedzeniu i nie mają ustalonej daty rozwiązania umowy o pracę; - Zostali zatrudnieni przed dniem 01.11.2022; - Nie mieli powyżej 50% absencji w roku 2022 z wyłączeniem absencji związanych z rodzicielstwem; - Decyzje o przyznaniu podwyżki indywidualnym pracownikom podejmuje bezpośredni przełożony. NAGRODY / ŚWIADCZENIA JEDNORAZOWE. Nagroda zostanie wypłacona w następujący sposób: - Transza I w wysokości 500 PLN brutto będzie wypłacona do końca października 2022; - Transza II w wysokości 500 PLN brutto będzie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za październik – do 10 listopada 2022; - Transza III w wysokości 500 PN brutto będzie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za listopad – do 10 grudnia 2022; - Transza IV w wysokości 500 PLN brutto będzie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za grudzień – do 10 stycznia 2023; - Transza V w wysokości 1.500 PLN brutto będzie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za luty do – 10 marca 2023: - Transza VI w wysokości 1.500 PLN brutto będzie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za czerwiec – do 10 lipca 2023. Jednocześnie Strony uzgodniły, iż realizacja niniejszego stanowi gwarancję zachowania pokoju społecznego w Zakładzie Elektroniki w sprawach objętych jego przedmiotem. Oznacza to w szczególności, że w przypadku prawidłowej realizacji przez Pracodawcę zobowiązań wynikających Porozumienia, Strona Społeczna zobowiązuje się do pełnego respektowania zasady pokoju społecznego w szczególności poprzez powstrzymywanie się ze wszczynaniem sporu zbiorowego w sprawach objętych przedmiotowym porozumieniem i na zasadach określonych w Porozumieniu.
26.08.2022 Piątek

Pozorumienie
09.08.2022 Wtorek

W dniu dzisiejszym odbyły się dwa spotkania. Pierwsze w temacie mediacji dotyczących premii COVID oraz gwarancji zatrudnienia, drugie w temacie podwyżek. Na chwilę obecną po bużliwych obradach oraz pewnych ustępstwach zarówno ze strony Pracodawcy jak również strony związkowej, strony nie doszły jednak do porozumienia. 

Kolejne spotkanie 12 września.
24.05.2022 Wtorek

Desygnowanie Mediatora przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
16.05.2022 Poniedziałek

Uzupełnienie do protokołu rozbieżności
11.05.2022 Środa

Spór zbiorowy , aktualne pisma - wystapienie Pracodawcy o mediatora
10.05.2022 Wtorek

Tablica związkowa !!!
05.05.2022 Czwartek

Podpisaliśmy protokół rozbieżności

07.04.2022 Czwartek

BARDZO WAŻNA INFORMACJA !!! Moi Drodzy, tak jak zapowiadaliśmy, Premii Covid nie odpuszczamy, Jako pracownicy Polscy, nie jesteśmy gorsi od Niemców !!!
31.03.2022 Czwartek

WYBORY DO SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY

Informuję, że, wczoraj (31.03.2022), odbyły się w zakładzie elektroniki w Częstochowie wybory Społecznej Inspekcji Pracy organizowane przez MOZ Pracowników ZF. Wybieraliście dwóch Społecznych Inspektorów Pracy w zakładzie. Dziękuję za udział w wyborach Dyrektorowi zakładu i Dyrektorowi Personalnemu, oraz wszystkim pracownikom, którzy wzięli udział w głosowaniu, oraz wszystkim tym, z którymi mieliśmy możliwość się spotkać i zamienić kilka słów Pierwsze miejsce zajął Mieczysław Wypych. Drugim wybranym inspektorem została Pani Barbara Mackiewicz. Wybranym Społecznym Inspektorom Pracy w zakładzie elektroniki gratuluję i życzę ........................... mało pracy. 

24.03.2022 Czwartek

Spotkanie z Pracodawcą 31.03.2022
14.03.2022 Wtorek

Wybory do Społecznej Inspekcji Pracy
11.03.2022 Piątek

Pismo do Pracodawcy
09.03.2022 Środa

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Elektroniki

MASECZKI - ścigamy od 14 marca !!!
07.03.2022 Poniedziałek

REGULAMIN WYBORÓW DO SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY 
 W AUTOMOTIVE SYSTEMS POLAND Sp. Z o.o.

 §1 

Wybory członków Społecznej Inspekcji Pracy organizuje i przeprowadza Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników ZF, działajcy w ZF Automotive Systems Poland sp. Z o.o., Ul. Ekonomiczna 19, Częstochowa, Zakład Elektroniki , działając na podstawie Ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy ( Dz. U. z 2015 r. poz. 567). 

§2 

Regulamin wyborów podany jest do wiadomości wszystkich pracowników ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o., nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, wraz z listą kandydatów do Społecznej Inspekcji Pracy.

§3 

1. Członkowie Społecznej Inspekcji Pracy wybierani są w drodze tajnego głosowania przeprowadzonego wśród pracowników ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. 

2. Członkiem Społecznej Inspekcji Pracy może zostać pracownik, którego staż pracy w ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. Zakład Elektroniki wynosi przynajmniej 12 miesięcy, oraz został zaakceptowany jako kandydat, przez zarząd związku zawodowego organizującego wybory. Pracownicy zgłaszają swoje kandydatury do przedstawiciela MOZ Pracowników ZF w terminie w terminie do 23 marca 2022, wg wzorustanowiącego załączniknr 1 do niniejszego regulaminu 

3. Zarząd związku zawodowego może wyrazić zgodę na kandydowanie pracownika legitymującego się stażem krótszym niż 12 miesięcy i nie bedącego członkiem MOZ Pracowników ZF. 

§4 

Prawo wyboru Społecznych Inspektorów Pracy mają wszyscy pracownicy zatrudnieni w ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. Zakład Elektroniki na podstawie umowy o pracę. 

§5

 1. Po ogłoszeniu wyborów, związek zawodowy organizujący wybory, wskazują komisję skrutacyjną i komisję wyborczą, liczącą 3 osóby, składającą się z pracowników ZF Polska, wskazanych przez zarząd związku zawodowego. 2. W trakcie czynności związanych z wyborami, przy urnie musi przebywać, co najmniej 

2 członków komisji skrutacyjnej. 

3. W pracach komisji skrutacyjnej nie może brać udziału osoba ubiegająca się o wybór. 

§6 

1. Karty do głosowania wydawane są bezpośrednio przed głosowaniem. 

2. Wzór karty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Karty będą oznakowane stemplem związków zawodowych organizujących wybory. 

3. Każdemu pracownikowi przysługuje jedna karta do głosowania. 

4. Głos oddawany jest przez postawienie znaku X, V lub + w odpowiednich polach. 

5. Głos jest ważny, jeśli został postawiony znak X, V lub + przy nazwisku przynajmniej jednego kandydata. Można zakreślić tyle nazwisk, ilu jest kandydatów. 

6. Głosowanie odbywa się w trakcie przerw regulaminowych. 

7. Głosowanie oraz inne czynności związane z wyborem Społecznych Inspektorów Pracy, nie mogą zakłócić normalnego funkcjonowania zakładu. 

§7

 Po zakończeniu wyborów komisja skrutacyjna wyjmuje karty do głosowania z urny i przelicza głosy. Niezwłocznie po przeliczeniu głosów, komisja skrutacyjna sporządza protokół i ogłasza wyniki.Wyniki wyborów zostaną podane do wiadomości pracowników niezwłocznie 

§8 

1. Funkcję Społecznego Inspektora Pracy, obejmują kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. 

2. Zakładowym SIP zostanie kandydat, który uzyskał największą ilość głosów. 

3. W przypadku równej ilości głosów, wybrana zostaje osoba z dłuższym stażem w ZF 

§9 

1. W przypadku, gdy komisja skrutacyjna stwierdzi, że wybory są nieważne, przeprowadza się powtórne wybory po upływie 30 dni. 2. Wybory będą uznane za ważne, niezależnie od frekwencji. 
EKO OKNA S.A.